ΠΙ-ΕΛΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΛΚΕ, προσφέρει πολυθεματικά γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτουν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Other specialists