ΠΔΜ-ΕΛΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ένα περιφερειακό ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. Αποτελείται από επτά (7) σχολές, οι οποίες κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

Κοζάνη:
– Πολυτεχνική Σχολή (5 Τμήματα)
– Σχολή Οικονομικών Επιστημών (9 Τμήματα)

Φλώρινα:
– Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (5 Τμήματα)
– Σχολή Καλών Τεχνών (2 Τμήματα)
– Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (2 Τμήματα)

Καστοριά:
– Σχολή Θετικών Επιστημών (2 Τμήματα)

Πτολεμαΐδα:
– Σχολή Επιστημών Υγείας (3 Τμήματα)

Το ΠΔΜ υλοποιεί διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Επίσης, συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πλήθος φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Σκοπός του ιδρύματος είναι η:

– Παραγωγή γνώσης και η εφαρμογή της

– Εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος

– Ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας

– Ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας

– Προσέλκυση νέων επιστημόνων

– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εικόνας του Ιδρύματος

Το ΠΔΜ για την διεκδίκηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό καθώς την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

Σημαντική δομή του Ιδρύματος αποτελεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η υποβολή, διαχείριση και η υλοποίηση των προγραμμάτων (ερευνητικών, αναπτυξιακών, κλπ). Το προσωπικό του ΕΛΚΕ χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματισμό το οποίο υποστηρίζει το ακαδημαϊκό προσωπικό στην υλοποίηση και διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ακόμα, για την διαχείριση και την οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων ο ΕΛΚΕ ΠΔΜ διαθέτει εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα που αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για την κάλυψη των απαιτήσεων της διαχείρισης, των αναφορών και της πληροφόρησης των φορέων χρηματοδότησης.

Ο ΕΛΚΕ ΠΔΜ έχει υλοποιήσει έως σήμερα τουλάχιστον 200 έργα επιτυχώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων:

– ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) και γενικώς προγράμματα που εντάσσονται σ’ αυτήν, όπως ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS + και COMENIUS.

– Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ με υλοποίηση πλήθους έργων που αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

– Ευρωπαϊκά έργα, όπως HORIZON 2020, INTERREG ΚΑΙ INTERREG EUROPE, MED, LIFE ΚΑΙ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Other specialists