Δομή Έργου

Για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου, οι εργασίες του χωρίστηκαν σε 5 Ενότητες Εργασιών.

ΕΕ1: Απαιτήσεις Χρηστών Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας (Μ1-Μ12)

Στόχος είναι το τελικό προϊόν να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που θέτουν οι ίδιο οι χρήστες, να είναι δηλαδή φιλικό προς τον χρήστη, αλλά και να έχουν επιλεγεί οι βέλτιστες τεχνολογίες για την υλοποίησης του. Για την σκιαγράφηση των απαιτήσεων των χρηστών έχει διεξαχθεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν δυνητικοί χρήστες της πλατφόρμας αλλά και ερευνητές ιατροί που έχουν στην καθημερινή ιατρική πράξη τους την παρατήρηση ευρημάτων σε βιοψίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην λειτουργικότητα της πλατφόρμας, αλλά και στην βελτιστοποίηση της ευχρηστίας της. Για τις προδιαγραφές του συστήματος διεξάγεται ενδελεχής έρευνα στις τεχνολογίες της παρούσας στάθμισης με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης αρχιτεκτονικής.

ΕΕ2: Δημιουργία της υποδομής της πλατφόρμας (Μ8-Μ24)

Η υποδομή υπολογιστικού νέφους βασίζεται σε μια ισχυρή λύση επιχειρησιακής λογικής για την εκτέλεση εφαρμογών έντασης-δεδομένων. Η υποδομή αυτή επιτρέπει την ευελιξία που απαιτείται για την κάλυψης πολλαπλών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Οι κύριοι σχεδιαστικοί στόχοι θα περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση ως προς την απόδοση, την επεκτασιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ευκολία διαχείρισης. Η υποδομή υποστηρίζει πολλές νέες τεχνολογίες. Ως προς την ασφάλεια του διακομιστή, περιλαμβάνει αμφίδρομο έλεγχο ταυτότητας για την πρόσβαση, καθώς και προστασία από τις πιο κοινές επιθέσεις μέσω γνωστών λύσεων.

ΕΕ3: Υλοποίηση ευφυούς υποσυστήματος επεξεργασίας Βιοψιών (Μ8-Μ22)

Η EE3 αφορά την υλοποίηση των υποσυστημάτων της επεξεργασίας των εικόνων των βιοψιών, τα οποία εκτελούνται με παρότρυνση του χρήστη από τα διεπαφή. Ο ειδικός ιατρός δεν παρεμβαίνει άμεσα σε αυτά καθώς δεν θα έχει τις ειδικές γνώσεις για να το πράξει, ωστόσο τα τροφοδοτεί με δεδομένα εισόδου και θα λαμβάνει τα αποτελέσματα. Πρακτικά υπάρχουν δύο υποσυστήματα, ένα υποσύστημα εκπαίδευσης και ένα υποσύστημα ελέγχου. Το πρώτο υποσύστημα εκπαιδεύεται σύμφωνα με τα ευρήματα που ο ειδικός ιατρός επιθυμεί να ποσοτικοποιήσει. Σε όρους μηχανικής μάθησης το υποσύστημα αυτό λαμβάνει το σύνολο εκπαίδευσης και εκπαιδεύει το Συνεκτικό Νευρωνικό Δίκτυο. Το δεύτερο υποσύστημα, αφορά την εκτέλεση της φάσης ελέγχου του Νευρωνικού δικτύου, όπου αυτόματα το εκπαιδευμένο σύστημα εντοπίζει τα ευρήματα ενδιαφέροντος σε νέες βιοψίες και τα ποσοτικοποιεί.

ΕΕ4: Υλοποίηση της λειτουργικότητα και της Διεπαφής Χρηστών (Μ8-Μ26)

Το μεγάλο στοίχημα την ΕΕ4 είναι η δημιουργία μιας διεπαφής χρήστη, η οποία είναι απλοποιημένη και χρηστική. Τον στόχο αυτό δυσκολεύουν αφενός η πολυπλοκότητα των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων ως μεθόδου, η οποία δεν αφήνει περιθώρια παρέμβασης τους από τους ειδικούς ιατρούς, αφετέρου η ιδέα στην οποία βασίζεται η πλατφόρμα. Τα ευρήματα, τα οποία επισημειώνει ο ειδικός θα είναι αυτά με τα οποία εκπαιδεύεται το ευφυές υποσύστημα και συγκεκριμένα τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Η εκπαίδευση για ένα ιατρικό πρόβλημα δύναται να μην επαφίεται σε έναν μόνο ειδικό, αλλά το σύνολο εκπαίδευσης να παρέχεται από περισσότερος. Στην κλινική πράξη ο κάθε ειδικός εφόσον το σύστημα έχει εκπαιδευτεί στο τρέχον ιατρικό πρόβλημα, μπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας σε νέες βιοψίες για να υποστηρίξει την απόφαση του ως προς την διάγνωση και σταδιοποίηση ασθενειών.

ΕΕ5: Έλεγχος και διαλειτουργικότητα πλατφόρμας (Μ24-Μ30)

Κατά την ενότητα εργασίας 5 διεξάγεται ο έλεγχος της πλατφόρμας, ως προς την ορθή λειτουργία της και την διαλειτουργικότητα των συνιστωσών. Ο ρόλος της ενότητας αφορά και το τεχνικό πεδίο των συνιστωσών οπότε και πρέπει να εντοπιστούν και να διορθωθούν ατέλειες του συστήματος, αλλά και στο ιατρικό πεδίο οπότε και οι ειδικοί ιατροί πρέπει να επισημάνουν τυχόν λάθη και παραλείψεις στην έξοδο της πλατφόρμας. Στόχος είναι στο διάστημα των δοκιμών να επιτευχθεί δοκιμή τουλάχιστον 100 νέων βιοψιών ανά ειδικό.